Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Sunnah’ Category

•De afscheidsbedevaart

De afscheidsbedevaart

In het begin van de maand Dhu’l-Qa`da in het jaar 10 na Hidjrah [632] trof Rasoelullaah (sas) voorbereidingen voor de Hadj (bedevaart naar Mekka) en droeg de mu’mins (gelovigen) op, hetzelfde te doen. Rasoelullaah (sas) vervolgde zijn bedevaart en onderwees de mu’mins de ceremonien van de Hadj. Hij hield een toespraak voor meer dan 100.000 mu’mins, waarin hij vele dingen uiteenzette. Na de lofprijzing te hebben uitgesproken zei hij (sas):

O, mensen, luistert naar mijn woorden, want ik weet niet of ik u na dit jaar ooit nog op deze plaats zal ontmoeten.O, mensen, uw bloed, uw bezit en uw eer zijn heilig, zoals deze dag en deze maand heilig zijn, totdat u uw Rabb (Heer) zult ontmoeten.Uw Rabb zult u zeker ontmoeten. Hij zal u vragen naar uw daden; dat heb ik u verkondigd.

Wie een onderpand heeft, laat die het teruggeven aan degene die het hem heeft toevertrouwd.

Alle gebruiken die tot de Djahiliyyah (voor-islamitische heidentijd) behoren zijn onder mijn voeten (m.a.w. zijn door mij afgeschaft).

Alle soorten van rente is afgeschaft, slechts uw kapitaal is van u. Doet geen onrecht en u zal geen onrecht worden aangedaan. Allaah heeft (in de Qur’aan) beschikt dat er geen rente is; al de rente van Abbas ibn Abdu’l Muttalib (oom van Rasoelullaah (sas) is afgeschaft.

Iedere bloedschuld uit de voor-islamitische heidentijd is afgeschaft. De eerste bloedschuld die ik afschaf is die van Rabi`a ibn Harith ibn Abdu’l-Muttalib (neef van Rasoelullaah (sas) die, terwijl hij gezoogd werd door een vrouw uit de klan van de zonen van Lays, door de leden van de Huzayl klan werd vermoord. Dit is de bloedschuld uit de voor-islamitische heidentijd die ik afschaft.

O, mensen, weet dat de satan geen hoop meer heeft, in dit land ooit nog aanbeden te worden, maar hij is al tevreden als hij gehoorzaamd wordt in andere zaken, die jullie misschien onbeduidend achten. Hoedt u dus voor hem om uw godsdienst te beschermen !

O, mensen, de gewoonte (van de voor-islamitische heidentijd) om de plaats en de volgorde van de heilige maanden te veranderen, is een overmaat aan kufr (ongeloof). Zij die ongelovig zijn worden daardoor nog meer misleid. De heilige maand verklaren zij het ene jaar voor niet heilig en het andere jaar voor heilig, om gelijk te komen met het aantal dat Allaah heilig heeft verklaard. Hiermee maken zij datgene wat Allaah halaal (geoorloofd) verklaart haraam (ongeoorloofd) en datgene wat Allaah haraam maakt halaal.

De tijd gaat rond zoals op de dag dat Allaah de hemelen en de aarde heeft geschapen. Bij Allaah is het aantal maanden twaalf, waarvan er vier heilig zijn: drie opeenvolgende (Dhi’l Qa`ada, Dhi’l Hidjdja, Muharram) en Radjab die bij de klan Mudar heilig is, en tussen Djum`ada en Sha’ban is.

O, mensen, u hebt rechten tegenover uw vrouwen en zij hebben rechten tegenover u. U recht op hen is dat zij niemand in uw woningen toelaten van wie u niet houdt en zich niet overgeven aan kennelijke ontucht. Als zij dat toch doen staat Allaah u toe, haar bed te mijden en haar te slaan, maar niet te hard. Doen zij echter zulke dingen niet, dan hebben zij recht op levensonderhoud en kleding in redelijke mate. Let op het recht die ze op u hebben is dat u hen goed behandelt, hen kleedt en hen van levensonderhoud voorziet. Hebt het goede met hen voor, want zij zijn aan u (door Allaah) toevertrouwd. Zij bezitten niets van zichzelf. U hebt hen ontvangen van Allaah, als een toevertrouwd goed, en ze zijn geoorloofd voor u krachtens de woorden van Allaah.

O, mensen, slaat acht op mijn woorden, want ik heb het u verkondigd. Ik laat u iets na waardoor u nooit zult afdwalen, wanneer u daaraan vasthoudt: een duidelijk bevel, het Boek van Allaah (Qur’aan) en de Sunnah (gewoonte) van Zijn Profeet (sas).

O, mensen, luistert naar mijn woorden en slaat er acht op: weet dat de ene moslim een broeder (in de Islaam) is voor de andere; ja, alle moslims zijn elkaars broeders. Een man mag van zijn broeder slechts nemen wat deze hem gaarne geeft. Dus doet uzelf geen onrecht.

O mijn Allaah, heb ik het verkondigd ?

Voor Allaah, u hebt het verkondigd, (zeiden de mensen).

(En Rasoelullaah (sas) besloot met de woorden):

O mijn Allaah, wees U getuige !

(uit: “As siratu’n Nabawiyya” van Abdulmalik bin Hishaam (213/828)

O, mensen Allaah heeft waarlijk een ieder zijn rechtmatige deel gegeven. Vandaar dat een erfgenaam (buiten zijn voorgeschreven erfdeel) geen erfenis kan ontvangen. Een kind behoort alleen aan de rechtmatige vader toe in wiens bed het geboren is. Voor de ontucht pleger is er voorgeschreven straf. Een ieder die zijn rechtmatige vader ontkent of een onrechtmatig iemand tot zijn slaaf maakt, moge Allaahs verdoemenis en de verdoemenis van de engelen en van de gehele mensheid op hem zijn. Allaah zal noch een tussenpersoon noch een vergoeding accepteren om de staf (in het hiernamaals) te verminderen.Een vrouw mag van haar mans bezittingen geen liefdadigheid geven zonder zijn toestemming.Rasoelullaah (sas), mag ze ook geen etenswaren geven, (zeiden de mensen)

(Neen), dat is het waardevolste onder onze bezittingen. Wie een onderpand heeft, laat die het teruggeven aan degene die het hem heeft toevertrouwd. Dieren die gemelkt worden, moeten teruggegeven worden. Schulden moeten terugbetaald worden. Iemand die borg staat voor een ander neemt de schuld op zich.

(uit “Sunnani’t Tirmithie”)

(Rasoelullaah (sas) vroeg:) Als men u over mij vragen, wat zult u dan zeggen?.Wij getuigen dat u hebt verkondigd, dat u uw taak met volle overtuiging hebt volbracht, (hebben zij geantwoord)Rasoelullah (sas) heeft zijn wijsvinger in de lucht geheven en wees vervolgens naar de menigte en zei:

O mijn Allaah wees U getuige. O mijn Allaah wees U getuige. O mijn Allaah wees U getuige.

(uit: “As Sieyar” van Ibnu Kethier)

Wa’l Hamdulillaahi Rabbil `Aalamien.

Door: Drs. Ibrahim Albayrak

Read Full Post »

Er is de bekende hadith waarin de Profeet (saws) zegt:

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn Oemmah (gemeenschap) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen en metgezellen: ”En wie is die (ene) groep dan O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: ”Degenen die zijn op datgene waarop ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.” (Overgeleverd door ibn Mâdjah, nr.3993)
Deze hadith wordt vaak aangehaald. In feite spreekt zelden iemand over het onderwerp van verdeeldheid zonder deze hadith te noemen. Vaak wordt deze hadith aangehaald terwijl het niet van toepassing is en voor toehoorders die de betekenis niet begrijpen. Daarom een korte bespreking van deze hadith en een toelichting op wat het ons feitelijk vertelt.

Deze betreffende hadith wordt niet vermeld in de Sahih van Al-Bucharie of Sahih van Muslim, wat uiteraard niet wil zeggen dat deze dan niet authentiek behoeft te zijn. Het is echter mogelijk dat zij deze hadith niet opnamen, omdat deze niet voldeed aan hun zeer zeer strenge en hoge eisen voor authenticiteit van ahadith.

De hadith is uitsluitend te vinden in de vier Soennan-werken en in de Al-Moesnad (Ahmad) met verschillende ketens (isnâd) van overlevering. Enkele geleerden hebben deze hadith authentiek verklaard of tenminste als goed (hasan) gekwalificeerd, waaronder At-Tirmidhi, Al-Hâkim, Al-Dhahabi, Ibn Taymiyah, As-Shatibi & Ibn Hajar Al-Asqalani. En anderen hebben hem als zwak (Da’eef) verklaard, zoals Ibn Hazm & Ibn al-Wazir.

De meest correcte mening echter is dat de hadith authentiek is, hierbij rekening houdend met het grote aantal wegen waarop de hadith ons bereikt heeft, waarbij sommige ketens (Isnâd) van overlevering de tekorten van de andere ketens (Isnâd) opheft. We moeten echter niet doen alsof dit de enige hadith is die het onderwerp betreffende verdeeldheid onder de moslims aansnijdt.

We hebben namelijk ook de hadith waarin de Profeet (saws) zegt: ”Deze gemeenschap van mij is een gemeenschap die gezegend is met genade. Ze wordt niet gestraft in het Hiernamaals. In plaats daarvan wordt ze gestraft in deze wereld met onenigheid, instabiliteit en bloedvergieten.” (Moesnad Ahmad, Soennan Aboe-Dawoed & Al-Hakim)

Dit is eveneens een authentieke hadith. Het laat zien dat Allah (swt) genadig is voor de moslimgemeenschap en dat de bestraffing in deze wereld zal plaatsvinden in plaats van in het Hiernamaals.

De moslim-oemmah is de gemeenschap die in hoog aanzien staat bij Allah (swt). Zowel de Qor´aan als de Soennah vermelden dit op duidelijke wijze. De moslim-oemmah is beter dan de volkeren die de voorgaande geschriften volgden, die er in hun tijd waren (Joden & Christenen). Daarom zegt Allah (swt):

”Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven….” (Soerah Âli-‘Imrân 3 aya 110)

”Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper een getuige zal zijn voor jullie.” (Soerah Al-Baqarah 2 aya 143)

Bij vele gelegenheden benadrukte de Profeet (saws) dat de moslim-oemmah de beste geloofsgemeenschap op aarde is. Daarom moeten we uit de hadith over de 73 groeperingen niet afleiden dat de voorgaande geloofsgemeenschappen minder verdeeld waren en daarom op de één of andere manier beter of minder getroffen waren.

Ibn Mas´oed vertelde dat hij in gezelschap was van wat mensen en dat de Profeet (saws) hen vroeg: ”Zouden jullie graag een kwart van de bewoners van het Paradijs willen zijn?” Toen ze antwoordden dat ze dat inderdaad graag zouden willen, vroeg de Profeet (saws) hen: ”Zouden jullie graag een derde van de bewoners van het Paradijs willen zijn?” Toen ze antwoordden dat ze dat inderdaad graag zouden willen, vroeg de Profeet (saws) hen: ”Zouden jullie graag de helft van de bewoners van het Paradijs willen zijn?” Toen ze antwoordden dat ze dat inderdaad graag zouden willen, zei de Profeet (saws): ”Ik zweer bij Degene in Wiens Hand Mohammeds ziel is. Waarlijk, ik hoop dat jullie de helft van de bewoners van het Paradijs zullen vormen. Want niemand zal het Paradijs binnengaan, behalve een ziel die zich overgegeven heeft aan Allah. En jullie zijn in vergelijking tot de polytheïsten, zoals de enige witte haar is in de vacht van een zwarte stier, of de enige zwarte haar in de vacht van een rode stier.” (Al-Buchari & Muslim)

In deze hadith maakte de Profeet (saws) goed duidelijk, dat de helft van de bewoners van het Paradijs uit zijn volgelingen zal bestaan. Allah (swt) heeft deze oemmah de fouten vergeven die ze per vergissing of door vergeetachtigheid maken . De Qor´aan zegt ons de volgende smeekbede te verrichten:

”(Zeg:) ”Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken…”(Soerah Al-Baqarah 2 aya 286)

De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Allah heeft mijn oemmah vergeven wat ze per vergissing, door vergeetachtigheid of onder dwang doen.” Dit is een principe van de Islamitische jurisprudentie waar geen discussie over bestaat en die door alle geleerden en juristen is aanvaard.Allah (swt) heeft deze oemmah juist de moeilijkheden van de voorgaande geloofsgemeenschappen bespaard. Allah (swt) zegt:

”…En hij (de Profeet) bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten…”(Soerah Al-Â’raf 7 aya 157)

Maar laten we terugkeren naar de hadith over de 73 groeperingen. Het feit dat de moslims zich in een groter aantal groeperingen zullen opdelen heeft de geleerden door de eeuwen heen beziggehouden. Er zijn echter een aantal mogelijke antwoorden op dit vraagstuk.

Ten eerste is het tijdperk van de moslims het langste tijdperk voor een geloofsgemeenschap.

Ten tweede is de verdeeldheid in de moslim-oemmah minder ernstig dan de verdeeldheid waaronder degenen vóór ons leden. De tekortkomingen die het gevolg zijn van de verdeeldheid onder de moslims, worden meer dan goed gemaakt door het goede en de gunst die de moslims bezitten.

En het bestaan van een groepering wil natuurlijk niet zeggen dat die groepering veel volgelingen heeft. Eén persoon die zijn eigen mening volgt kan op zichzelf al een groepering vormen. Daarom is het goed mogelijk dat er 72 andere groeperingen zijn die tezamen een klein deel van de totale moslim-oemmah uitmaken.

Het werkelijke probleem zijn degenen die zichzelf zien als de ”geredde groepering” en alle anderen hiervan uitsluiten, hen dwalend & verdoemd verklarend.

Bedenk dat de Profeet (saws) de andere 72 groeperingen beschreef als moslims. Hij zei: ”Mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groepen…” Dit betekent dat de volgelingen van deze groepen geen ongelovigen of polytheïsten zullen zijn. Ze zijn, over het algemeen genomen, moslims & gelovigen.

Niet dat er geen huichelaars of ongelovigen onder hen kunnen zijn. Maar de meerderheid zal geloven, ondanks hun afdwaling en/of hun tekortkomingen. Dit is de manier waarop de meeste geleerden de hadith over de 73 groepen hebben begrepen, onder hen Ibn Taimiyah & as-Shatibi.

De dreiging met het Hellevuur die in de hadith genoemd wordt, wil niet zeggen dat deze dreiging voor iedereen bewaarheid wordt. Ibn Taimiyah maakte de volgende opmerking: ”De bedreiging in deze hadith is niet ernstiger dan die in de aya (vers):

”Voorwaar, degenen die van de eigendommen van de wezen op onrechtmatige eten: voorwaar, zij verteren slechts vuur in hun buiken. En zij zullen een laaiend vuur binnengaan.” (Soerah An-Nisâ’ 4 aya 10)

Het is niet ernstiger dan de aya (vers):

”O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze, (eet) slechts door handel met wederzijdse overeenstemming. En doodt elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig. En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, zullen wij in de Hel werpen. En dat is voor Allah gemakkelijk.”(Soerah An-Nisâ’ 4 aya 30)

Ondanks deze ayât (verzen) zeggen we niet dat specifieke mensen naar het Vuur zullen gaan, want ze kunnen berouw krijgen van hun zonden of ze kunnen andere goede daden hebben die hun zonden uitwissen. Allah (swt) kan hun zonden wegnemen door ze met moeilijkheden te treffen of op andere manieren.”

Onze vrome voorgangers hielden zich niet bezig met het identificeren van deze groepen, dat maakt as-Shatibi duidelijk in zijn boek ”Al-Moewafaqat”. Ibn Taimiyah vermeldt dit ook in een aantal van zijn werken. Hij zegt:

”Iedereen van deze 72 andere groepen die een huichelaar is, is waarlijk een ongelovige in zijn hart. Iedereen van hen die geen huichelaar is maar in feite gelooft in Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saws), is geen ongelovige, ongeacht de fouten in interpretatie die ze kunnen hebben. Wanneer een gelovige zegt:

”Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven…”(Soerah 59 aya 10),

bedoelt hij alle moslims uit het verleden, zelfs degenen die fouten in interpretatie maakten, tegengesteld aan de Soennah handelden of wellicht enige zonden begingen. Ze behoren nog steeds tot zijn broeders die hem voorgingen in geloof en ze vallen allemaal onder de algemeenheid van deze smeekbede, zelfs al behoorden ze tot één van de 72 andere groepen. Elk van deze groepen heeft een groot aantal mensen die geen ongelovigen zijn. Ze zijn gelovigen die afgedwaald zijn en zonden hebben begaan, waardoor ze in aanmerking komen voor de dreiging met bestraffing.”

Deze hadith moet dus in het juiste perspectief worden gezien. Hoewel we het als authentiek beschouwen, moeten we de betekenis ervan niet groter maken dan wat het eigenlijk zegt. We moeten ons er voor behoeden dat deze hadith gebruikt wordt om de ”verdeeldheid & discussies” onder moslims aan te wakkeren.

Allah weet het beste.

Bron: Vertaling van: ”73 sects” – Salman Al-Awdah islamtoday.com
Qor’aan ayât zijn vertalingen uit de Edele Qor’aan

Read Full Post »